Kontakta kundservice:
08-525 031 90

Allmänna villkor

 

1§ - Användningsområde

För affärsförbindelse mellan näringsidkare och konsument gäller endast nedanstående allmänna villkor, som levereras till konsument senast samtidigt med ingåendet av första avtal mellan konsument och näringsidkare. Konsument under 18 år har inte rätt att köpa eller beställa produkter från CEWE Sverige AB utan att en förälder eller annan målsman godkänner det.

Avtalet rör säljarens framkallning, behandling och leverans av foton skickade av konsumenten i analog och/eller digitalt filformat.

Konsument erfordras föratt spara de allmänna affärsvillkoren på sin dator och/eller skriva ut dem innan beställning via internätet sker.

 

2§ - Avtalsparter

Konsumenten är:

Den som avger erbjudande om beställning av vara vid näringsidkare och erbjudandet accepteras.

 

Näringsidkaren på cewe.se är:

CEWE Sverige AB

ORG.NR.: 556 381-1321

 

3§ - Kontakt

Kontakt rörande reklamation, ånger etc gentemot näringsidkaren rekommenderas ske skriftligt til

support@cewe.se eller via kontakt med kundservice.

Se mer om reklamation & ånger i 13§".

 

4§ - Kontraktsslutande

Genom att skicka in digitala foton i filformat (”bildfiler”) avger konsument en order till näringsidkare gällande framställning av foton och/eller artiklar försedda med foton (”vara”). Avgivandet av order anses som anbud till näringsidkare.

Slutligt avtal anses först vara ingått när den av konsumenten via intenätet avsedda order accepterats av näringsidkaren genom avsändelse av överenskommen orderbekräftelse via E-post.

 

5§ - Priser

Leverans av vara sker till de på tidspunkten för kontraktsingåendet gällande priser i svenska kronor, som anvisats på näringsidkarens hemsida. Det tas förbehåll för fel i våra upplysningar på hemsidan, katalog mm gällande pris. Pris anses sålunda endast som rekommenderad uppmaning att avge anbud. Observera att fraktkostnader redovisas separat på hemsidan.

Framgår pris av faktura, anses denna för gällande, såvida inte denna är felaktig och detta tydligt framgår för konsument.

Fakturapris inkluderar framkallning och behandling av digitala filformat som avtalat, försändelse- och leveranskostnader och den vid varje tidpunkt gällande lagstadgade mervärdeskatten (moms).

 

6§ - Leverans, spedition

Leverans eller avhämtning av order sker enligt de i beställningsmjukvaran eller på hemsidan fastlagda bestämmelser, såvida inte köpare och näringsidkare avtalat annat.

Observera att vi aldrig kan garantera att en leverans sker inom utsatt tid. Leveranstiderna som anges är ungefärliga och kan vara något längre under de perioder där ordervolymerna är högre. Under jultider har Posten ofta högre belastning och därmed längre leveranstider, detta är ingenting vi kan påverka. Vid eventuella förseningar orsakade av utomstående samarbetspartner, eller vid eventuella transportskador följer vi reklamationsrätten i Konsumentköplagen och Lagen om distansavtal utanför affärslokaler.

Kund meddelas vid eventuella förseningar i produktionen. Om kunden har valt postleverans, kan leveransen följas med hjälp av transportbolagets försändelse-ID.

 

Om varan skall transporteras till köparen och annat inte följer av en leveransklausul eller av avtalet i övrigt, sker avlämnandet när varan överlämnas till den transportör som har åtagit sig transporten från avsändningsorten.

Ovannämnda bestämmelse om risk gäller inte vid konsumentköp, då risken istället övergår till konsumenten när leverans har skett, dvs när konsumenten mottagit varan.

 

7§ - Betalning

Konsument ska vid avgivande av order uppge om konsument önskar betala med betalkort, kreditkort eller via Klarna. Konsument under 18 år kan inte avge order på kredit.

Vid betalkort anges kostnader i samband med transaktion som näringsidkare påläggs av utförande bank. Konsument står för samtliga dessa transaktionskostnader.

Kan betalning med direktdebitering inte ske på grund av omständigheter som konsument är ansvarig för, ska konsument återbetala näringsidkare upplöpna transaktionskostnader.

Säkra betalningslösningar med kort: Vid kontokortsbetalningar samarbetar CEWE Sverige AB med COMPUTOP som uppfyller kraven för PCI DSS och använder den teknik som krävs för att du ska kunna känna dig trygg betala med kort hos oss.

Klarna skickar betalningsinformationen till dig via email. Fakturan anses vara betald när beloppet har gått in till Klarna.

Klarna-betalningar behandlas via CEWE Danmark ApS, Søren Frichs Vej 38K, 8230 Aarhus.

 

8§ - Marknadsföring

Näringsidkare får vid marknadsföring använda e-post, telefax eller automatiska uppringningssystem för individuell kommunikation som inte betjänas av någon enskild, bara om den fysiska personen har samtyckt till detta på förhand. Har näringsidkare har fått konsuments elektroniska adress i samband med att konsument har köpt en vara av näringsidkare där, gäller inte kravet om samtycke enligt första stycket när:

  • Den fysiska personen inte har motsatt sig att uppgiften om elektronisk adress används i marknadsföringssyfte med användandet av elektronisk post.
  • Marknadsföringen gäller näringsidkares egna, likartade produkter och
  • Den fysiska personen klart och tydligt ges möjlighet att kostnadsfritt och enkelt motsätta sig att den uppgiften används i marknadssyfte när den samlas in vid varje följande marknadsföringsmeddelande.

 

9§ - Kvittning

Konsument kan enast kvitta under förutsättning att motkravet har fastställts vid slutgiltig, rättslig förlikning eller vid näringsidkares skriftliga godkännande att kvittning kan ske.

 

10§ - Förbehåll om återtagande

Tills näringsidkare har mottagit fullständig och slutgiltig betalning för varan, behåller han möjlighet at återta varan. Detta gäller inte vid konsumentköp.

 

11§ - Ångerrätt (gäller endast vid konsumentköp)

Alla våra produkter är specialanpassade för konsument med personliga bilder, varför de undantas från ångerrätten.

 

12§Avbeställningsrätt

Så snart du klickat på knappen ”Genomför köp” påbörjas automatiskt produktionen av din beställning. Detta innebär att du inte kan ångra eller avbeställa din order, eftersom denna gäller behandling av individuella bildfiler.

 

13§ - Ansvar, garantier, ersättning och reklamation

100% nöjdhetsgaranti

Du kan returnera den/de bildprodukt(er) du har beställt från oss inom tre veckor om du ångrar köpet eller om produkten/erna inte motsvarade förväntningarna. Garantin gäller alla bildprodukter. Denna nöjdhetsgaranti gäller i tre veckor från det att du får din bildprodukt. Om du, trots varsam hantering och användning av den mottagna bildprodukten, upptäcker en anledning att vara missnöjd med din produkt inom tre veckor, kommer vi att återproducera din beställning eller återbetala köpbeloppet. För att använda 100% nöjdgarantin ber vi dig kontakta vår kundservice och meddela att du inte är nöjd med din bildprodukt. Kom ihåg att alltid ange ditt ordernummer när du kontaktar oss.

Observera att 100% nöjdgarantin inte gäller om du beställer fler än tre identiska bildprodukter i samma beställning. Denna garanti gäller endast en gång per kund vid dålig kvalitet på inlämnat bildmaterial.

 

Försening

Konsument har rätt att häva köpet vid försenad leverans.

 

Reklamation

Konsument har 3 års reklamationsrätt enligt lag, förutsatt att eventuella fel på produkten meddelats inom rimlig tid så snart felet upptäckts eller borde ha upptäckts. Om reklamation sker inom två månader räknas det alltid som inom skälig tid.. Om reklamation sker inom två månader räknas det alltid som inom skälig tid.

Endast tekniska brister – inte smakmässiga synpunkter - är giltiga reklamationsskäl. Reklamation kan inte göras beträffande fel som uppstått vid orderlämnandet på grund av icke exakta eller bristfälliga upplysningar, eller upplysningar som lätt kan missförstås. Om en ombeställning inte avviker från den första leveransen berättigar detta inte till reklamation.

Konsument bär ansvaret för format och kvalitet på det insända bildmaterialet. Om bilderna inte returneras i önskad storlek och detta beror på formatet bilderna tagits i, anses inte detta som en brist. Har bildfilen dålig upplösning eller kvalitet kommer framkallning och förstoring inte att ändra på detta och den färdiga varan kommer därför inte att framstå bättre än originalet, dvs kvaliteten på det levererat material, tillåter.

Vid godkänd reklamation förpliktar vi oss till gratis omleverans. Om det reklamerade felet inte avhjälps i och med omleveransen, har ordergivaren rätt att häva avtalet/köpet. Om du som konsument har fått utgifter på grund av felet på varan, har du eventuellt rätt till ersättning enligt reklamationsrätten.

Ytterligare krav än vad som omfattas av Konsumentköplagen och Lagen om distansavtal utanför affärslokaler, kan inte framställas gällande avdrag, annullering eller skadeersättning.

Vid reklamation ber vi dig först alltid kontakta vår kundservice så hjälper de till att hantera din reklamation. Kundservice ordnar med kostnadsfri/fraktfri retur vid reklamationer. Skicka alltid med originalbeställningskuvert och bildfil eller negativ, samt bifoga utförlig reklamationsbeskrivning som brev. Returnera endast de bilder/fotoprodukter som du reklamerar. Kom ihåg att bifoga ditt namn, kundnummer och ordernummer i reklamationen.

 

Tvist

Vid eventuell tvist rekommenderar vi dig att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) som bevakar dina rättigheter som konsument. CEWE Sverige AB följer ARN:s rekommendationer.

ARN

Box 174

101 23 Stockholm

https://www.arn.se/

 

Du kan även använda dig av EU:s tvistlösningswebbplats online:

EU ODR

 

14§ - Viderebefordran av personupplysninger.

Näringsidkare använder sig för sin internätbaserade fotoservice av infrastrukturen och mjukvaran hos:

 

CEWE Stiftung & Co. KGaA, Oldenburg

Meerweg 30 - 32

D - 26133 Oldenburg

Deutschland

 

För orderbehandling viderebefordras endast de person- och bilddata till ovannämnda partner, som är nödvändiga för orderbehandlingen och ev efterföljande kommunikation och service.

Har konsumenten inte motsatt sig marknadsföring, kommer CEWE Sverige AB som databehandlare för näringsidkare dessutom att mottaga och behandla upplysningar för detta ändamål. Det är ett vilkår från näringsidkaren att konsumenten uttryckligen gett sitt samtycke till att näringsidkare får behandla personkänsliga upplysningar i samband med behandling, framkallning, leverans och fakturering i överensstämmelse med det ingångna avtalet mellan konsument och näringsidkare.

Vi hänvisar till vår separata Dataskyddspolicy

 

Ordernummer, namn och mail blir vidarebefodrat till Trustpilot i förbindelse med inhämtning av ratings. Dessa data blir endast använda till inhämtning av ratings och blir inte vidarebefodrat till 4:e part.

 

15§ - Upphovsrättigheter, Straffrättsliga regler.

Konsument har plikt att efterse att innehållet i överförda digitala bildfiler och efterföljande bruk av detta inte kränker tredjeparts immateriella rättigheter härunder även, men inte begränsat till, tredjeparts upphovs- och varumärkesrättigheter.

Alla påföljder vid eventuell kränkning av tredjeparts rättigheter är endast konsumentens ansvar.Konsumenten skall hålla näringsidkare skadesfri från varje krav, som tredjepart reser som följd av kränkning av tredjeparts rättigheter vid framkallning, behandling, duplicering och användande av de överförda digitala bildfilerna.Konsument har plikt att hålla näringsidkare skadesfri för samtliga advokatkostnader och övriga kostnader i samband med rättsliga förhandlingar, som näringskidkaren kan behöva avhålla som följd av tredjeparts kontakt och eller inledande rättsliga steg mot näringsidkare för en potentiell kränkning av tredjeparts immateriella rättigheter.

Konsument har dessutom plikt att se till att innehållet i de överförda bildfilerna inte strider mot gällande laggivning, härunder men inte begränsat till strafflagens beställser om barnpornografi. Får näringsidkare kännedom om att gällande laggivning inte följts, förbehåller näringsidkare sig rätt kontakta relevanta myndigheter.

 

16§ - Sekretess

Näringsidkare strävar efter att skydda våra kunders privatliv och personkänsliga upplysningar.

Se vidare i vår dataskydd/sekretesspolicy.

 

17§ - Jurisdiktion och lagval.

Ett avtalsvillkor som anger att lagen i ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet skall tillämpas på avtalet gäller inte i fråga om köp enligt denna lag, om den lag som gäller med bortseende från villkoret är lagen i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och den lagen ger köparen ett bättre skydd enligt konsumentköpslagen 48 §.

Det görs uttryckligen gällande att den internationella köplagen (CISG) ej tillämpas.

Skulle enstaka bestämmelser i innevarande avtal med konsumenten, härunder de allmänna affärsvillkor, vara eller komma att bli ogiltiga, berörs giltigheten av övriga bestämmelser inte av detta.

 

Version 19 april 2022