Om oss > Hållbarhet > Miljöpolitik och klimatmål
energin
Spara på energin, skona resurserna och säkerställa en bra arbetsmiljö
Vi definierade redan för många år sedan vår egen miljöpolitik, som inkluderar områdena resursbesparingar, miljöskydd och en bra arbetsmiljö. Våra självpåtagna förpliktelser innefattar såväl överrensstämmelse av gällande lagbestämmelser och även de krav som kommer från våra kunder och handelspartner. Med planering och investeringar satsar vi på de bästa teknologierna som finns tillgängligt.

 • • Användande av förnybar energi från våra egna solcellanläggningar belägna i Freiburg och Germering: 260 MWh/a, CO2-besparing på 105 t/a.

 • • Stigande användning av grön energi, där det under 2016 blev använt 100 % grön energi i Oldenburg och Prag. Därmed sparades över 3.000 ton CO₂ i Scope 2 (30 procent) jämfört med föregående år.

 • • Kontinuerlig reducering av energiförbruket genom effektivitetsstigning. Detta inkluderar t.ex. LED-ljusinstallation, som hos SAXOPRINT i Dresden (CO2-besparing på 250 t/a), datacenter som är energioptimerade (Green IT, exempelvis CO2-besparing på 150 t/a) i Oldenburg) och besparingar på air-condition.

 • • Mer miljövänligt utformad försäljningslogistik. Genom optimering av distributionen blev det under 2016 sparat 13 %, vilket motsvarar 1615 ton CO2. De nästa två åren strävar vi efter fler stora reduktioner.

 • • Energimedvetet beteende av medvetarna samt energimedveten användning av produktionsmaskinerna (förbättring av maskinernas drifttid)

 • • Användning av firmabilar med lågt förbruk via finansiellt stöd till el- och hybridbilar samt kompensation för bränsleförbruket i Tyskland genom DKV Froschkarte. Därmed blev det under 2016 sparat 808 ton Scope-1-CO2-utsläpp.

 • • Tjänsteresor med tåget. Under 2016 kunde det med användandet av ett Business Bahncard användas 379.819 kilometer. Därmed var 92,4 procent av tågresorna klimatneutrala.
Vi tänker på framtiden: reducering av CO2-utsläpp
Vi tänker på framtiden: reducering av CO2-utsläpp
CO2-utsläppen blir indelade i tre kategorier:
 • • Scope 1: Direkta CO2-utsläpp från stationära och mobila källor. Dessa källor inkluderar hos CEWE allt från förbränningsprocesser till uppvärmning med övervägande naturgas och en smula eldningsolja samt firmaägda motorfordons eller leasade firmabilars bränsleförbrukning.
 • • Scope 2: Indirekta utsläpp från produktionen av den inköpta strömmen.
 • • Scope 3: Andra indirekta utsläpp som hänger i hop med driften av verksamheten, men som inte skapas av den. Detta inkluderar exempelvis logistikprocesser anknutna till bortskaffande av avfall såväl som medarbetarnas körning till arbetsplatserna.

CEWE har i överrensstämmelse med de ambitiösa klimatmålen, som formulerades i Paris 2015, satt långsiktiga mål:

 • • Halvera Scope 1- och Scope 2-CO2-utsläppen i perioden 2015 till 2025 från 13.401 t/a till mindre än 6.700 t/a.
 • • Förminska hela Scope-3-CO2-utsläppen, som är definierat i Carbon Disclosure Project (CDP), med minst 25 procent under de kommande 10 åren (startår är 2015)

Dessutom har CEWe tillsammans med Science Based Targets Initiative avgett ett officiellt uttalande om minskning av CO2-belastningen.


“Vi gläder oss att CEWE har satt mål att minska deras utsläpp av växthusgaser. Detta uttalande, som har genomgåtts av vårt initiativ, stämmer överens med den nyaste klimatforskningen. Det är ett mycket ambitiöst mål, som möjliggör en framtidssäkrad tillväxt för CEWE och säkerställer en smidig övergång till en kolfattig drift. Detta uttalande visar konkurrenterna inom fotofinishing att detta är den rätta vägen fram, eftersom det är bra för ekonomin och för planeten.”


Alberto Carillo Pineda
Ledare av Science Based Targets