Om oss > Compliance
Vision
Grundvärderingar och normer – CEWE-koncernens mission
Vi bedriver vår verksamhet i enlighet med nationella och internationella lagar samt allmänt accepterade etiska principer. De grundläggande normerna karaktäriserar vår företagskultur, baserad på integritet, förtroende och ansvar.

Uppnå målet med rättvisa, förtroende och trovärdighet

CEWE-koncernen är både ledande leverantör av fototjänster och teknologisk ledare inom industriell fotoframkallning i Europa. Vårt mål är att försvara och utvidga vår ledande position. Vi önskar uteslutande att uppnå detta mål genom våra prestationer, vår ärlighet samt korrekta affärsmetoder. Grunden för allt vi gör är; att ha fokus på kunden, kvaliteten på våra produkter, stor innovation och CEWE-koncernens goda rykte. Vårt rykte utgör en viktig grund för ett framgångsrikt samarbete.

Som företag är CEWE-koncernen ansvarsfull, strategiskt klok och omkostnadsmedveten både nu och i framtiden. Vi strävar efter att övertyga våra kunder med kvalificerade medarbetare och högkvalitativa produkter. Detta inkluderar lojala medarbetare som även är ansvarsmedvetna i deras privatliv. Alla i verksamheten bidrar med något viktigt därför är vi skyldiga att ge våra medarbetare en bra arbetsmiljö. Våra anställda är vår största tillgång.


Företagande och ledarskapsförståelse

Vår företagskultur kännetecknas av partnerskap och respekt för den enskilda individen. Välinformerad och motiverad personal som identifierar sig med företaget och de gemensamma värderingarna säkerställer kvaliteten, effektiviteten, utvecklingen och tillväxten. Vår ledning bygger på partnerskap, som i sin tur baseras på ömsesidigt förtroende, respekt för individen och ansvarstagande. Det är viktigt för koncernen att främja arbetstagarlojaliteten. Ledningen och de anställda är övertygade om hur viktigt det är med en bra balans mellan arbete och privatliv. Våra anställda njuter av så mycket frihet som möjligt och ingår i både beslutsprocesser och företagets ekonomiska framgångar inom sina egna ansvarsområden. Koncernägda företag leds av VD och ansvarsfulla personer, som tänker och agerar som entreprenörer. De har stort oberoende och tar ett omfattande ansvar. Till gengäld förväntar vi att våra anställda identifierar sig med våra mål och visar lojalitet gentemot företagets intressen.


Samarbete och konkurrens

Relationen till dem vi samarbetar med kännetecknas av förtroende samt rättvisa och bygger på ärlighet och trovärdighet. Vi är pålitliga och förväntar att lagarna följs i hela företaget. Därför accepterar vi inte beteenden som utmanar eller hotar vår integritet. Vi är skyldiga att utöva rättvis konkurrens och vi lägger stor vikt på innovativa kvaliteter och prestanda. Företaget avvisar olagliga engagemang och falska erbjudanden. Som en följd av detta önskar vi inte att vinna order genom att ge eller motta obefogade gåvor.


Socialt ansvar

Våra ägare ser sitt ägande som ett åtagande för samhället. De stöder företagets ekonomi moraliskt och ansvarsfullt genom att bidra till samhället. Vår koncern och våra anställda stöttar den gällande lagstiftningen. De handlar ansvarsfullt och leds av etiska normer både internt och externt. Dessa principer omfattar ärlighet, integritet, lojalitet, rättvisa, tolerans och öppenhet. Vi är särskilt skyldiga att beskydda våra anställda och miljön, vilket vi gör genom vår hållbarhet. Det innefattar även företagets sociala ansvar och att leva efter de högsta etiska normerna. Detta understryks av vår tydliga avvisning mot produkter som produceras genom barnarbete.


Förpliktelse

Företagets riktlinjer granskas och utvecklas kontinuerligt. Vi förväntar att alla våra anställda stöttar våra mål och värderingar och agerar därefter. Ledningen är skyldig att framstå som ett gott exempel.

Uppförandekod
Öppen och ansvarig ledning

Denna uppförandekod gäller som riktlinje för alla företagets anställda och alla dotterbolag. I de tillfällen där den nationella lagstiftningen i utländska dotterbolag är hårdare, är det den lag som gäller.
Vår uppförandekod bygger på våra etiska värderingar och de därpå baserade affärsmässiga normer, som karakteriseras genom integritet och lojalitet. Som ärlig entreprenör känner vi oss förpliktade att leva upp till de högsta etiska normerna. Vi känner en hög grad av ansvar gentemot våra kunder. Våra kunder och dem vi samarbetar med kan lita på oss. Detta innebär att vi alltid följer den gällande lagstiftningen, är rättvisa i konkurrensändamål och är en pålitlig partner för kunder och samarbetspartners. Vi är övertygade om att detta är det enda sättet att bibehålla vår konkurrensduglighet och därmed ihållande arbete samt ekonomisk succé.

Vår uppförandekod varken kan eller ska reglera allt. Den innefattar de miniminormer som är bindande för alla anställda i företaget och måste följas. Därutöver önskar vi uppmuntra alla som samarbetar med vårt företag, att följa dessa principer.

Syftet med vår uppförandekod är att genomföra normerna för vad vi gör:

  • Integritet och korrekt beteende skapar fundamentet för våra handlingar
  • Våra handlingar styrs av vårt mål att säkra och utvidga CEWE-koncernens ledande position som Europas ledande fotoserviceleverantör
  • Våra affärsförhållanden är professionella och följer gällande lagstiftning samt etiska riktlinjer
  • Vi undviker konflikter mellan CEWE-koncernens intressen och privata intressen
  • Vi behandlar affärsinformation och affärshemligheter med förtroende
  • Vi tolererar inte att man missbrukar sin anställning till personlig vinst, till fördel för tredje part eller i strid med CEWE-koncernens intressen

1. Principer för hur vi umgås och behandlar anställda, kunder och affärspartners

CEWE förväntar att alla anställda, kunder och affärspartners behandlas rättvist och att deras rättigheter och privatliv respekteras. Det får inte förekomma diskriminering på grund av kön, ras, handikapp, härkomst, religion, ålder eller sexuell identitet.

Företaget tolererar varken sexuella trakasserier, mobbning eller andra kränkningar som t.ex. att man baktalar en anställd eller hans/hennes familj, ryktesspridning, hot, förnedring, missbruk, trakasserier, att en överordnad nedgör en anställds värdighet, nedlåtande behandling av underordnad eller kollega eller medveten tillbakahållenhet av nödvändig information i förbindelse med arbetet. Alla som är berörda av ovanstående har rätt att bli hörda och tas på allvar av sin kontaktperson, som t.ex. kan vara den överordnade, samarbetsutskottet eller HR-avdelningen.


2. Undvik intressekonflikter

2.1 Principer
Företagets intressen och privata intressen måste hållas strikt separerade. Affärsförbindelser eller kontakter får varken användas för personlig vinst, till fördel för tredje part eller till skada för verksamheten. Om det råder någon tvekan om en eventuell intressekonflikt, är den arbetstagare skyldig att kontakta sin överordnade. Arbetstagaren ska söka råd och vägledning hos sin överordnade, HR-avdelningen eller hos regelansvarige . Alla anställda har även möjlighet att kontakta samarbetskommittén eller ombudsmannen i ett sådant sammanhang. För att undvika intressekonflikter mellan företaget och privatliv bör arbetstagarna avstå från att använda CEWE-koncernens samarbetspartners till privata ändamål. Om det senare kommer fram att en av CEWE-koncernens samarbetspartners har använts till privata ändamål, ska detta omgående meddelas till regelansvarige.

2.2 Intressekonflikt vid bisysslor
Om en CEWE-anställd har en bisyssla, ska denna godkännas av HR-avdelningen eller ledningen. CEWE godkänner inte bisysslor som hämmar den anställda i att utföra sitt arbete för CEWE och/eller i strid med gällande lag. För att undvika intressekonflikter är bisysslor för en konkurrent eller annan affärspartner inte tillåtet.

2.3 Intressekonflikt vid aktieinnehavande
Väsentligt innehav av aktier i andra företag i koncernens närmiljö (detta inkluderar konkurrenter, kunder och leverantörer) är endast tillåtet med uttryckligt skriftligt tillstånd från CEWEs ledning. En nära familjemedlems betydande innehav av aktier från en konkurrent, kund eller leverantör måste upplysas.


3. Hantering av mottagna gåvor

Val av producenter och leverantörer sker uteslutande på grundval av rättvis konkurrens och av hänsyn till pris, kvalitet och relevans. Detta gäller även andra samarbetspartners och tjänsteleverantörer. Det är inte tillåtet för CEWE-koncernens arbetstagare att kräva fördelar eller ingå avtal med tredje part, som CEWE-koncernen försöker att upprätta eller upprätthålla en affärsmässig relation med.

3.1 Gåvor eller andra förmåner
Andra förmåner inkluderar ekonomiska gåvor, gratis eller nedsatta förbruksföremål, rabatter, inbjudningar till semesterresor eller gratis inträde till speciella arrangemang. Alla anställda i CEWE-koncernen ska avvisa gåvor. Är det inte möjligt med hänsyn till artighet, ska gåvorna omedelbart ges vidare till den anställdes överordnade, HR-avdelningen eller regelansvarige. Dessa gåvor doneras till välgörenhet, auktioner bland medarbetarna eller till andra affärsändamål. Blir man erbjuden förmån ska detta upplysas till den ansvarige överordnade och dokumenteras. Ledningen kan tillåta avvikelser från denna regel. Det är utan undantag förbjudet att motta kontanter. Affärsresor eller privata resor i förbindelse med affärsresor får inte finansieras av affärspartners eller tredje part. Sådana affärsresor ska betalas i överensstämmelse med gällande regler för hantering av reseomkostnader.

3.2 Affärsmiddagar och -inbjudningar
Affärsmiddagar som av plats, natur, frekvens och omfattning ligger inom normal representation och med motiverat ändamål, är tillåtet om inbjudningen är frivillig och inom rimliga ramar för det normala samarbetet. En inbjudan som har intrycket att vilja påverka ett affärsbeslut som strider mot reglerna ska undvikas. Här förväntas alla anställda visa nödvändig känslighet. Det är endast tillåtet att ta emot inbjudningar från affärspartners eller leverantörer till t.ex. sport- eller kulturevenemang, in-house utställningar, marknadsföringsevenemang, seminarier, kurser osv.) om det anses vara inom normala affärsramar. Det krävs tillåtelse på förhand, från den överordnade vid varje tillfälle. I princip måste alla utgifter till resor och boende betalas av CEWE. Ledningen får ta emot inbjudningar till sådant som inkluderar lämplig förtäring, om ändamålet är att ta hand om CEWE-koncernens intressen.


4. Förmån för affärspartner

Det är inte tillåtet att ge ekonomiska eller sociala förmåner till affärspartners som kan ha negativ inverkan på mottagarens affärsstyrka eller som kan föra till intressekonflikter.

4.1 Gåvor eller andra förmåner till tredje part
Inga andra förmåner (särskilt ekonomiska) till affärspartners får erbjudas, utlovas eller tillåtas. Gåvor av rimligt värde får ges inom normala affärssammanhang. Gåvorna får inte uppfattas som ett försök att påverka mottagarens affärsbeslut till fördel för givaren. Gåvorna får inte överstiga ett värde av € 50,00 per person per kalenderår. Avvikelser från denna regel ska på förhand godkännas av styrelsen och bör rapporteras till regelansvarige.

4.2 Representation
Affärsmiddagar, som av ställe, natur, frekvens och omfattning ligger inom normal representation och som tjänar ett välgrundat affärsändamål är tillåtet. Detaljer angående detta omfattas av reglerna om förvaltningsomkostnader.
Politiker och företrädare för lokala myndigheter eller offentliga institutioner (tjänstemän) är skyldiga att ta hand om det allmänna intresset. Därför är endast lämpliga gåvor och gåvor anpassade till en viss situation tillåtna, och endast i överenskommelse med accepterade sociala regler för artighet och så länge de inte minskar respekten för offentligt ämbete eller politiskt arbete (t.ex. en bukett blommor eller en flaska vin för att markera en födelsedag, en årsdag eller som avskedsgåva).


5. Donationer och sponsor

CEWE-koncernen donerar till allmänna sociala, kulturella, sports- och vetenskapliga ändamål inom normal samhälls- och affärsmässig praxis. Koncernen donerar varken direkt eller indirekt till politiska partier eller fonder med politiska förbindelser.


6. Bekämpning av företagsbrottslighet och korruption

CEWE är emot alla former av korruption och relaterad brottslighet. Korruption avvisas strikt och tolereras inte i vår koncern. Med korruption menar vi maktmissbruk av en betrodd person för personlig vinning. Detta gäller brott som bestickning och korruption samt att ge eller motta gåvor eller andra förmåner. Mutor och korruption i samband med affärstransaktioner är också brott som kan straffas med böter eller fängelse upp till tre år och i allvarliga fall upp till fem år.
CEWE bekämpar och strävar efter att förebygga korruption genom lämpliga organisatoriska åtgärder och personalbestämmelser. Dessutom gör verksamheten allt för att upptäcka korruption och relaterade brottsliga aktiviteter och driva dessa utan hänsyn till personen.
Arbetstagare som upplever mutförsök ska omedelbart anmäla detta till deras överordnade eller till regelansvarige. En anställd som misstänker korruption eller andra brottsliga handlingar eller allvarliga oegentligheter bör rapportera sina misstankar.
Det kan rapporteras till närmaste överordnade, regelansvarige eller ombudsmannen som är utsedd av företaget till att bekämpa korruption. Personen som mottar rapporten registrerar upplysningarna om händelseförloppet omkring den misstänkta korruptionen. Den som mottar uppgifterna har tystnadsplikt och behandlar uppgifterna strikt förtroligt. Uppgifterna överlämnas endast till regelansvarige om den berörda arbetstagaren uttryckligt ger tillåtelse till det. Den anställda förblir anonym om han eller hon önskar det.


7. Offentligt uppträdande

Som utgångspunkt värdesätter företaget engagemang i en offentlig eller frivillig organisation i föreningar eller i offentliga funktioner på kommunal eller högre nivå samt prestation av hedersuppdrag så länge dessa är förenliga med arbetstagarens ställning i företaget och inte äventyrar arbetsförpliktelser. Ett sådant engagemang måste avtalas med en överordnad eller med personalavdelningen.
Företagsrelaterade uttalanden från ledare till allmänheten i intervjuer, samtal eller publikationer ska vara i överenskommelse med företagets intressen och mål, med hänsyn till deras timing, ramar och innehåll. I samtliga fall bör det därför avtalas med ledningen och vid kontakt med medierna även med de anställda som är ansvariga för verksamhetens kommunikation.


8. Beskydd av företagets tillgångar och data, sekretess

Alla CEWEs anställda är skyldiga att behandla företagets tillgångar på ett ansvarsfullt sätt och att beskydda dem mot förlust, skada eller missbruk. Detta gäller både användning av materiella tillgångar som t.ex. datorer, maskiner osv. och immateriella tillgångar som t.ex. relevant data, affärshemligheter, patenter och varumärken. Företagets byggnader eller föremål får inte användas till privata ändamål eller avlägsnas från företagets område utan uttrycklig tillåtelse från en överordnad. En särskild IT-policy beskriver detaljerna omkring användning av bärbara datorer, telefoner osv. Anställda har både under deras anställning och efter uppsägning absolut sekretess omkring alla arbets- och affärshemligheter.


9. Insiderhandel

Ingen som har insiderinformation om CEWE-koncernen får handla med bolagets börsnoterade värdepapper. Insiderinformation avser all information som inte är känd för allmänheten, som kan påverka en investerares beslut om att köpa, sälja eller inneha värdepapper i företaget. CEWE-koncernen upprätthåller en lista över alla med insiderinformation. Insiderinformation får inte ges vidare till obehöriga personer utanför CEWE-koncernen (t.ex. journalister, finansanalytiker, kunder, konsulenter, familjemedlemmar eller vänner). Insiderrelevanta uppgifter måste bevaras på ett säkert ställe, så att obehöriga inte får tillgång till det.


10. Beteende i överenstämmelse med uppföranderegler

10.1 Överenstämmelse med uppförandereglerna och konsekvenserna av överträdelser
Alla anställda är ansvariga att hålla uppförandereglerna i sin vardag. Ledare är särskilt skyldiga att följa reglerna exemplariskt och att vara goda exempel på integritet och lojalitet. De ska särskilt säkra att uppförandereglerna är implementerade i företagets vardag och hela tiden följs i praxis. Alla anställda som överträder uppförandereglerna kan förvänta lagliga sanktioner, avskedning eller bortvisning utan personlig hänsyn. Om företaget har skadats på grund av en överträdelse blir den som har orsakat skadan ersättningsskyldig enligt lag. Vid misstanke om brott blir det anmälan.

10.2 Kontakt ang. frågor om uppförandereglerna
Kontakta närmaste överordnade, om du har frågor om uppförandereglerna eller är osäker om korrekt beteende. Om detta inte är möjligt, eller du inte önskar det, kan du kontakta personalavdelningen, regelansvarige eller en medlem av samarbetskommittén. Därutöver kan alla medarbetare använda vår ombudsman utan ekonomiska omkostnader.


Afslutande bestämmelser
I den mån ytterligare bestämmelser finns i anställningsavtalet eller i specifika riktlinjer för vissa personer, gäller dessa fortfarande. Villkoren för respektive anställningsavtal gäller fortsatt. Alla relevanta regler och förfaranden i företaget måste följas. Uppförandereglerna vidareutvecklas på grundval av erfarenheter och förbättras vid behov. De måste därför revideras regelbundet.

Ombudsman
Här kan du avge förtroliga uppgifter om oegentligheter i företaget

CEWE förbinder sig att följa governance-koden och de följande compliance-principerna. I mer än ett halvt sekel har företagets framgång baserats på att vi erbjuder innovativa produkter och tjänster på konkurrensdugliga villkor och att vi behandlar våra kunder och affärspartners rättvist. Olagliga metoder är oförenliga med våra grundvärderingar och affärsprinciper. Vi har därför implementerat uppförandereglerna i vårt compliance-system för att förebygga företagsbrottslighet. Att följa dessa regler och bestämmelser har som syfte att beskydda företaget mot olämpligt uppförande som senare kan medföra skada för företaget och förlorat anseende.
Därför har vi utsett en extern ombudsman som de anställda såväl som affärspartner och tredje part kan kontakta om de önskar att lämna förtroliga uppgifter vid misstanke om korruption, bedrag, oärlighet eller andra allvarliga oegentligheter.

Advokat
Dr. Rainer Buchert
Dr. Buchert & Partner Rechtsanwälte
Bleidenstraße 1
60311 Frankfurt am Main, Germany.
Tlf.: +49 (0)69-710 33 33 0 eller +49 (0)6105-921355
Fax: +49 (0)69-710 34 44 4
E-mail: kanzlei@dr-buchert.de
Hjemmeside: www.dr-buchert.de

Dr. Buchert behandlar allt strikt förtroligt. Han har tystnadsplikt och säkrar din anonymitet. Att använda Dr. Buchert är inte förknippat med omkostnader.